Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. (εφεξής «Εταιρία»), υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενηµερώνει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, το φυσικό πρόσωπο (εφεξής ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητος «Πελάτης») ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, θα επεξεργάζονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για την παροχή από την Εταιρία υπηρεσιών που αφορούν σε ακίνητα (αγορές και -πωλήσεις, – εκµισθώσεις, εκτιµήσεις, διαχείριση ακινήτου περιουσίας, κ.λπ.), κατά τα κατωτέρω αναφερόµενα.

Ι. Τί δεδοµένα συλλέγουµε*;

α) ∆εδοµένα ταυτοποιήσεως, όπως ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Α∆Τ, ΑΦΜ, ηµεροµηνία και τόπο γεννήσεως, εθνικότητα και λοιπά δηµογραφικά στοιχεία.

β) ∆εδοµένα επικοινωνίας, όπως ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό.

γ) ∆εδοµένα οικονοµικής, περιουσιακής και οικογενειακής καταστάσεως του Πελάτη, όπως ενδεικτικώς επάγγελµα, εκκαθαριστικό σηµείωµα, λοιπά στοιχεία φορολογικής και εισοδηµατικής φύσεως (ενδεικτικώς έντυπα Ε1 και Ε9).

δ) ∆εδοµένα αθετήσεως οικονοµικών υποχρεώσεων, όπως ενδεικτικώς ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συµβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωµής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωµή, αιτήσεις και αποφάσεις εξυγιάνσεως και πτωχεύσεως. ε) ∆εδοµένα πιστοληπτικής ικανότητας, όπως οφειλές σε πιστωτικά ή/και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα από δάνεια ή/και πιστώσεις. στ) ∆εδοµένα από τη λειτουργία της συµβάσεως (-εων) του Πελάτη µε την Εταιρία και τη χρήση των υπηρεσιών που του παρέχονται.

ζ) Τα δεδοµένα σχετικά µε το επενδυτικό προφίλ του Πελάτη από τον ίδιο.

η) Τα δεδοµένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συµπεριφοράς ή θέσεως του Πελάτη από συσκευές ή εφαρµογές που χρησιµοποιεί ο ίδιος ο Πελάτης ή/και δηµόσια προσβάσιµες πηγές, περιλαµβανοµένων κοινωνικών δικτύων και από συνεργαζόµενους µε την Εταιρία παρόχους υπηρεσιών (ενδεικτικώς Google).

* Με εξαίρεση τα υπό α και β δεδοµένα που είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε συναλλακτική ή συµβατική σχέση του Πελάτη µε την Εταιρία, το είδος και το πλήθος των λοιπών δεδοµένων που συλλέγονται εξαρτάται από το είδος της κατά περίπτωση σχέσεως και την παρεχόµενη υπηρεσία. 

ΙΙ. Από πού συλλέγουµε τα δεδοµένα σας;

Τα ανωτέρω αναφερόµενα προσωπικά δεδοµένα συλλέγονται από τις ακολούθως κατά περίπτωση αναφερόµενες πηγές:

α) Τα δεδοµένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας (υπό I, α-β ανωτέρω) από την Alpha Bank, τον Πελάτη, ή/και από δηµόσια προσβάσιµες πηγές, περιλαµβανοµένων των κοινωνικών δικτύων σε διαδικτυακό ιστότοπο.

β) Τα δεδοµένα οικονοµικής, περιουσιακής και οικογενειακής καταστάσεως από τον Πελάτη, από δηµόσια προσβάσιµες πηγές, όπως υποθηκοφυλακεία και κτηµατολογικά γραφεία και από το Σύστηµα Υποθηκών-Προσηµειώσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε,

γ) Τα δεδοµένα σχετικά µε το επενδυτικό προφίλ του Πελάτη από τον ίδιο.

δ) Τα δεδοµένα αθετήσεως υποχρεώσεων και πιστοληπτικής ικανότητας από τα σχετικά αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (Σύστηµα Αθετήσεως Υποχρεώσεων και Σύστηµα Συγκεντρώσεως Χορηγήσεων αντίστοιχα).

ε) Τα δεδοµένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συµπεριφοράς ή θέσεως του Πελάτη από συσκευές ή εφαρµογές που χρησιµοποιεί ο ίδιος ο Πελάτης ή/και δηµόσια προσβάσιµες πηγές, περιλαµβανοµένων κοινωνικών δικτύων και από συνεργαζόµενους µε την Εταιρία παρόχους υπηρεσιών (ενδεικτικώς Google).

στ) Τα δεδοµένα από τη λειτουργία της συµβάσεως (-εων) του Πελάτη µε την Εταιρία και τη χρήση υπηρεσιών που του παρέχονται από τον ίδιο τον Πελάτη, από το φυσικό αρχείο της Εταιρίας, τα συστήµατα της Εταιρίας και την Τράπεζα,

Η εταιρία µε την επωνυµία «Τραπεζικά Συστήµατα Πληροφορικής Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» είναι υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς για λογαριασµό του τραπεζικού συστήµατος της χώρας. Με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει επί της οδού Αλαµάνας 2, 151 25 Μαρούσι, µπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 210 367 6700. Για την επεξεργασία των δεδοµένων που διενεργεί, όπως και για την άσκηση των σχετικών δικαιωµάτων σας, µπορείτε να ενηµερωθείτε από τον ιστότοπό της www.teiresias.gr.

ΙΙΙ. Γιατί συλλέγουµε τα δεδοµένα σας και πώς τα επεξεργαζόµαστε;

Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, είτε µε την έναρξη συναλλακτικής σχέσεως, είτε και µεταγενέστερα, αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας για τους κάτωθι σκοπούς:

α) Την ταυτοποίηση του Πελάτη και την επικοινωνία µαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προσυµβατικής ή συµβατικής σχέσεως µαζί του, για την εκπλήρωση συµβατικών ή και νοµίµων υποχρεώσεων της Εταιρίας.

β) Την κατάρτιση συµβάσεως µε τον Πελάτη, την εκτέλεσή της και γενικά την οµαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τον Πελάτη.

γ) Την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποιήσεως εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδοτήσεως της τροµοκρατίας, και την αποτροπή της απάτης κατά της Εταιρίας ή Πελατών της, όπως και κάθε άλλης παράνοµης πράξεως.

δ) Τη συµµόρφωση της Εταιρίας µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις, καθώς και µε τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.

ε) Την προάσπιση των δικαιωµάτων και εννόµων συµφερόντων της Εταιρίας, όπως ενδεικτικώς, την πρόληψη εγκληµάτων, τον εντοπισµό και τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων παραβατικής συµπεριφοράς (περιστατικά απάτης κοκ).

ζ) Την επικοινωνία µε τον Πελάτη, στο πλαίσιο εκτελέσεως συµβάσεως για την ενηµέρωσή του σχετικά µε την αξιοποίηση των υπηρεσιών που η Εταιρία του παρέχει, τις δυνατότητες, χαρακτηριστικά και εξελίξεις αυτών, όπως και για τη διερεύνηση του βαθµού ικανοποιήσεως του Πελάτη από την παρεχόµενη από την Εταιρία εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες της ή/και των περαιτέρω επιθυµιών ή απαιτήσεων του Πελάτη, για σκοπούς εξυπηρετήσεως εννόµου συµφέροντος της Εταιρίας.

IV. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδοµένων;

α) Οι υπάλληλοι της Εταιρίας, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία της συµβάσεως (-εων) που υπογράφει ο Πελάτης µε την Εταιρία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν (-ές), καθώς και σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόµο, και οι οποίοι οφείλουν να τηρούν το νοµοθετικό πλαίσιο.

β) Φυσικά και νοµικά πρόσωπα, στα οποία η Εταιρία εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών για λογαριασµό της, όπως, µεταξύ άλλων, δικηγόροι, δικηγορικές εταιρίες, συµβολαιογράφοι και δικαστικοί επιµελητές, εµπειρογνώµονες, πραγµατογνώµονες, εταιρίες διαχειρίσεως βάσεων δεδοµένων και εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαχειρίσεως κινδύνων, εταιρίες ερευνών δεδοµένων επικοινωνίας ή/και περιουσιακών στοιχείων, εταιρίες φυλάξεως και διαχειρίσεως αρχείων, εταιρίες ερευνών αγοράς, διαφηµίσεως και προωθήσεως προϊόντων για λογαριασµό της Εταιρίας, όπως και πάροχοι ταχυδροµικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αναπτύξεως, συντηρήσεως, παραµετροποιήσεως εφαρµογών πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελµατικού απορρήτου και του καθήκοντος εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας.

γ) Εταιρίες του Οµίλου της Alpha Bank, για λόγους εκτιµήσεως του συνολικού ενοποιηµένου αναλαµβανόµενου κινδύνου και ανταπόκρισης στις εποπτικές υποχρεώσεις

δ) Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δηµόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόµου αρµοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.

V. ∆ιαβιβάζονται τα δεδοµένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισµό;

Η Εταιρία ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδοµένα του Πελάτη της σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πράξη για την επαρκή προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριµένη χώρα ή στον εν λόγω διεθνή οργανισµό,

β) εφόσον ο Πελάτης έχει ενηµερωθεί ειδικά και έχει παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή του στην Εταιρία και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νοµοθετικού πλαισίου,

γ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συµβάσεως,

δ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νοµικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωµάτων της Εταιρίας,

ε) εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόµου ή διακρατική ή διεθνή σύµβαση ή

στ) στο πλαίσιο συµµορφώσεως της Εταιρίας µε τους κανόνες της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τοµέα, όπως αυτοί απορρέουν από το ρυθµιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Για την εκπλήρωση των υπό ε ή στ ανωτέρω υποχρεώσεων ενδέχεται η Εταιρία να προβεί στη διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων του Πελάτη σε αρµόδιες εθνικές αρχές προκειµένου να προωθηθούν µέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

VI. Για πόσο χρονικό διάστηµα θα τηρούνται τα δεδοµένα;

Σε περίπτωση συνάψεως συµβάσεως µε την Εταιρία, η τελευταία τηρεί προσωπικά δεδοµένα του Πελάτη έως τη συµπλήρωση του κατά νόµο χρόνου γενικής παραγραφής των αξιώσεων, ήτοι για χρονικό διάστηµα έως είκοσι (20) ετών από τη λήξη της σχετικής συµβάσεως µε οποιονδήποτε τρόπο.

Εάν έως τη λήξη του ως άνω χρόνου βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες µε την Εταιρία ή οποιαδήποτε συνδεδεµένη µε αυτήν Εταιρία, που αφορούν άµεσα ή έµµεσα τον Πελάτη, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδοµένων θα παρατείνεται έως την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής αποφάσεως.

Σε περίπτωση µη καταρτίσεως εν τέλει συναλλακτικής σχέσεως, τα προσωπικά δεδοµένα του Πελάτη θα τηρούνται για διάστηµα έως πέντε (5) ετών από την συλλογή αυτών, στο πλαίσιο υποβολής οικείας αιτήσεως (κατά νόµο χρόνος παραγραφής των τυχόν αξιώσεων µε βάση την εξωσυµβατική ευθύνη).

Σε περίπτωση που προβλέπεται βραχύτερος ή µεγαλύτερος χρόνος τηρήσεως των δεδοµένων από το νόµο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδοµένων θα µειώνεται ή θα αυξάνεται αναλόγως.

Τα συµβατικά έγγραφα που φέρουν την υπογραφή του Πελάτη, στα οποία έχουν καταχωρισθεί προσωπικά δεδοµένα, δύνανται, µετά την πάροδο πενταετίας, κατ’ επιλογήν της Εταιρίας, να τηρούνται πλέον σε ηλεκτρονική/ψηφιακή µορφή.

VII. Τί δικαιώµατα έχει ο Πελάτης για την προστασία των δεδοµένων του;

Ο Πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα:

α) Να γνωρίζει ποια δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρία, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωµα προσβάσεως).

β) Να ζητήσει τη διόρθωση ή/και συµπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκοµίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη 5 συµπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωµα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση αυτού.

γ) Να ζητήσει τον περιορισµό της επεξεργασίας των δεδοµένων του (δικαίωµα περιορισµού).

δ) Να αρνηθεί ή/και να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του που τηρεί η Εταιρία (δικαίωµα εναντιώσεως).

ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδοµένων του από τα αρχεία της Εταιρίας (δικαίωµα στη λήθη).

στ) Να ζητήσει από την Εταιρία να µεταφέρει τα δεδοµένα που της έχει παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων).

Σηµειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτηµάτων, εφόσον αφορούν σε δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και λειτουργία της συµβάσεως, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από τον Πελάτη ή εάν αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δηµόσια πηγή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ µέρους του Πελάτη καταγγελία της αντίστοιχης συµβάσεως ή συµβάσεων, σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους τους ή τη µη δυνατότητα εξετάσεως αιτήµατος του υποκειµένου.

Περαιτέρω, η Εταιρία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωµα να αρνηθεί το αίτηµα για περιορισµό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδοµένων του Πελάτη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδοµένων είναι απαραίτητη για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόµου συµφέροντός της, νοµίµων δικαιωµάτων της ή τη συµµόρφωσή της µε έννοµες υποχρεώσεις της σύµφωνα µε τα υπό Ι. και ΙΙΙ. ανωτέρω αναφερόµενα.

Η άσκηση του δικαιώµατος στην φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδοµένων από τα αρχεία της Εταιρίας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αµέσως προηγούµενης παραγράφου.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων ενεργεί για το µέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδοµένων.

Ο Πελάτης έχει το δικαίωµα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρµόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώµατά του µε οποιονδήποτε τρόπο.

VIII. Πώς µπορεί ο Πελάτης να ασκήσει τα δικαιώµατά του υπό VII ανωτέρω;

Για την άσκηση των ανωτέρω υπό VII δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται:

• στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τραπέζης συμπληρώνοντας το έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων

• μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο CSO@alpha.gr

• στα γραφεία της Αlpha Aστικά Ακίνητα Α.Ε , Σταδίου 24, 10564, Αθήνα

Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ηµερών, από την υποβολή του αιτήµατός του, που όµως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ηµέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της Εταιρίας, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την πολυπλοκότητα του αιτήµατος και τον αριθµό των αιτηµάτων. Η Εταιρία θα ενηµερώνει τον Πελάτη σε κάθε περίπτωση παρατάσεως της προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος, καθώς και για τους λόγους της παρατάσεως.

Εάν η Εταιρία δεν ενεργήσει επί του αιτήµατος του Πελάτη, τον ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και ασκήσεως δικαστικής προσφυγής.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήµατα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιµα, υπερβολικά ή επαναλαµβανόµενα, η Εταιρία δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον Πελάτη, ενηµερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήµατα.

ΙΧ. Πώς προστατεύονται τα δικαιώµατα του Πελάτη;

Η Εταιρία εφαρµόζει το σύστηµα διαχειρίσεως ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απόρρητου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων των Πελατών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας.

Η κατά τα ανωτέρω ενηµέρωση του Πελάτη γίνεται κατ’ εφαρµογήν του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρµόζονται στο πλαίσιο αυτού και συµπληρώνει, τροποποιεί, όπου λειτουργεί συµπληρωµατικά, άλλως αντικαθιστά ή καταργεί, οποιαδήποτε προγενέστερη ενηµέρωση έχει γίνει στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997 και τυχόν αναφέρεται σε συµβατικά ή άλλα έγγραφα της Εταιρίας, στο βαθµό που η προγενέστερη ενηµέρωση δεν εναρµονίζεται ή έρχεται σε αντίθεση µε το ως άνω νέο ρυθµιστικό πλαίσιο και το περιεχόµενο της παρούσας ενηµερώσεως.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ι) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E.

∆ιεύθυνση : Οδός Σταδίου αρ. 24, 105 64 Αθήνα

Tηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 326 3929

ΙΙ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK

Για την ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E.

∆ιεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 15, 106 78 Αθήνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 326 6953

Email: contact-DPO@alpha.gr

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies. Mάθετε περισσότερα εδώ.