Επεξηγήσεις επί θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως 15.06.2018

Διαβάστε παρακάτω τα σημαντικότερα θέμα συζήτησης

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2017, µετά των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανοµής κερδών.

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2017.Επίσης για τη χρήση 2017 προτείνεται να µη διανεµηθεί µέρισµα, λόγω ζηµιογόνου αποτελέσµατος.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα και αντιστοίχως και για τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2017.

Προτείνεται η απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσεως του έτους 2017.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωµατικών, για τη διαχειριστική χρήση 2018 και έγκριση της αµοιβής τους.

Προτείνεται για τον έλεγχο της χρήσης έτους 2018 σύµφωνα µε το άρθρο 26 του καταστατικού και την ισχύουσα νοµοθεσία η Ελεγκτική Εταιρία « DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ.». Επίσης προτείνεται η αµοιβή της Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2018 να καθορισθεί σύµφωνα µε τους όρους του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της αµοιβής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Για το συγκεκριµένο θέµα θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση για την έγκριση αµοιβής δύο ανεξαρτήτων µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την προέγκριση της αµοιβής τριών εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920 στο µετέχοντα της ∆ιευθύνσεως της Εταιρίας µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους ∆ιευθυντές της Εταιρίας να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή και στη ∆ιεύθυνση Εταιριών του Οµίλου, που επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς.

Προτείνεται η χορήγηση αδείας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους ∆ιευθυντές της Εταιρίας να µετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στην ∆ιεύθυνση Εταιριών του Οµίλου που επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς.

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.astikaakinita.gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies, επιλέξτε «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ», εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα), επιλέγοντας «Ρυθμίσεις Cookies».

Ρυθμίσεις Cookies