Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. (εφεξής «Εταιρία»), υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενηµερώνει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, το φυσικό πρόσωπο (εφεξής ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητος «Πελάτης») ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, θα επεξεργάζονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για την παροχή από την Εταιρία υπηρεσιών που αφορούν σε ακίνητα (αγορές και -πωλήσεις, – εκµισθώσεις, εκτιµήσεις, διαχείριση ακινήτου περιουσίας, κ.

Επεξηγήσεις επί θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως 15.06.2018

Διαβάστε παρακάτω τα σημαντικότερα θέμα συζήτησης ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2017, µετά των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανοµής κερδών.

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», ως σήμερα ισχύει, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της «Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 21η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank, οδός Σταδίου, αριθ.

Νέος Κανονισμός 2016/679 της Ε. Ε. περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενημέρωση για τον νέο Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ο Όμιλος Alpha Bank, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των Πελατών του και σε πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχει προσαρμόσει τις διαδικασίες του στις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ο οποίος αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τίθεται σε εφαρμογή την 25 Μαΐου 2018.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies. Mάθετε περισσότερα εδώ.