Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. (εφεξής «Εταιρία»), υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενηµερώνει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, το φυσικό πρόσωπο (εφεξής ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητος «Πελάτης») ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, θα επεξεργάζονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για την παροχή από την Εταιρία υπηρεσιών που αφορούν σε ακίνητα (αγορές και -πωλήσεις, – εκµισθώσεις, εκτιµήσεις, διαχείριση ακινήτου περιουσίας, κ.

Επεξηγήσεις επί θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως 15.06.2018

Διαβάστε παρακάτω τα σημαντικότερα θέμα συζήτησης ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2017, µετά των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανοµής κερδών.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies. Mάθετε περισσότερα εδώ.