Εκλογή Μέλους ΔΣ σε αντ/ση παραιτηθέντος&Νέου Δ/ντος Συμβούλου-Ανασυγκρότηση:ΔΣ σε σώμα&Επιτροπών ΔΣ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε κατά την 01.06.2022 και σε συνέχεια της από 31.05.2022 σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε τον κ. Ιωάννη Γκάνο ως νέο μέλος αυτού, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Αλέξανδρου Χουσάκου. Η ως άνω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τον κ. Ιωάννη Γκάνο ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ο κ. Γκάνος διαθέτει πολύπλευρη γνώση και  επάρκεια επί των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας του νόμου και της σχετικής Πολιτικής της Εταιρείας, δηλαδή επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, κριτήρια ήθους και φήμης  καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κρίσης και διάθεσης επαρκούς χρόνου σύμφωνα με τον Νόμο 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως σχετικό βιογραφικό του που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Ο κ. Γκάνος θα επιφορτισθεί επίσης να διεκπεραιώσει το έργο της αναδιοργάνωσης της Εταιρείας και της υλοποίησης του project skyline που έχει ήδη ανακοινώσει ο κύριος μέτοχος.

Κατόπιν των ανωτέρω, κατά τη συνεδρίαση της 01.06.2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ)

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου- Γεώργιος Κ. Σπηλιόπουλος

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος – Ιωάννης Χ. Γκάνος

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μαριάννα Δ. Αντωνίου,

Παναγιώτα Χ. Σπηλιωτοπούλου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος  Ν. Κόντος,

Αγγελική Δ. Σαμαρά  

 

Παράλληλα, σε συνέχεια της από 31.05.2022 σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω συνεδρίασή του εξέλεξε την κα. Παναγιώτα Χ. Σπηλιωτοπούλου (Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Αλέξανδρου Α. Χουσάκου. Η ως άνω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου.

Η κυρία Παναγιώτα Χ. Σπηλιωτοπούλου, διαθέτει όλα τα απαιτούμενα και ουσιαστικά προσόντα, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και επιπλέον διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία καθώς και διαθέτει επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, ως σχετικό βιογραφικό της που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, κατά τη συνεδρίαση της 01.06.2022, η Επιτροπή Ελέγχου, συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 44 Ν.4449/2017, ως ισχύει, για το υπόλοιπο της θητείας της, ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Γεώργιος Ν. Κόντος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΜΕΛΗ:

Αγγελική Δ. Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτα Χ. Σπηλιωτοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τέλος κατά την αυτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 01.06.2022 αποφασίσθηκε ο ορισμός του κ. Γεωργίου Ποιμενίδη ως μέλους της της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Σπηλιόπουλου για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής και στην συνέχεια η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σε συνεδρίασή της, συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας της, ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Γεώργιος Ν. Κόντος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΜΕΛΗ:

Αγγελική Δ. Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιο Ε. Ποιμενίδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

For the proper operation of our website www.astikaakinita.gr, we are required to use cookies. Subject to your consent, we will use additional cookies to improve the browsing experience, of our website and to obtain performance analytics and provide advertising tailored to your needs.

If you agree to the use of all additional cookies, select “ACCEPT”. If you do not wish the additional cookies to be installed, select “DECLINE” or be informed about our Cookie Policy as well as the different types of cookies, and declare or change your preferences (except for technically essential cookies, which cannot be deactivated), by clicking on “Cookie Settings”.

Cookies Settings