ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΑΑ

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το Έντυπο Εξουσιοδότησης Αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Αστικά Ακίνητα που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2022.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

For the proper operation of our website www.astikaakinita.gr, we are required to use cookies. Subject to your consent, we will use additional cookies to improve the browsing experience, of our website and to obtain performance analytics and provide advertising tailored to your needs.

If you agree to the use of all additional cookies, select “ACCEPT”. If you do not wish the additional cookies to be installed, select “DECLINE” or be informed about our Cookie Policy as well as the different types of cookies, and declare or change your preferences (except for technically essential cookies, which cannot be deactivated), by clicking on “Cookie Settings”.

Cookies Settings