ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Παρέχεται νομική υποστήριξη στην Εταιρία για θέματα ευθύνης της και ειδικότερα :

  • Γνωματεύσεις επί νομικών θεμάτων της Εταιρίας
  • Παρακολούθηση της νομοθεσίας και της νομολογίας και ενημέρωση της Εταιρίας
  • Επιμέλεια της συντάξεως συμβάσεων της Εταιρίας
  • Επιμέλεια δικαστικών ενεργειών ανάμεσα στην Εταιρία και τρίτους
  • Γνωματεύσεις επί θεμάτων νομιμοποιήσεων ή εκπροσωπήσεων
  • Συνεργασία με τους δικηγόρους του συμβαλλομένου με την Εταιρία για κάθε θέμα σχετικό με την κάλυψη των συμφερόντων της Εταιρίας.


Το τμήμα στελεχώνεται από τους:

 Όνομα Θέση Τίτλος Σπουδών Έτος Πρόσληψης
ΚΑΡΑΚΑΣΗ – ΣΤΑΝΙΤΣΑ ΑΡΕΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  1985

 

 Επιστροφή